logo

XIX Regionalny Konkurs Dziennikarski "Świat według ciebie"

Kategoria: Dla dzieci

Tagi: konkurs dziennikarski, konkurs dla dzieci, ICK

XIX REGIONALNY KONKURS DZIENNIKARSKI

Świat według ciebie”

 

R E G U L A M I N

 

Cele:

- uwrażliwienie na istotne problemy życia codziennego,

- pobudzanie twórczego myślenia,

- rozwijanie dziennikarskich zainteresowań,

- ukazywanie pozytywnych wzorców postępowania i utwierdzanie w przekonaniu,

że zaangażowanie, wrażliwość i uważne oko, może uczynić świat lepszym.

 

Adresaci konkursu:

- uczniowie szkół podstawowych od klas IV, uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 

Tematyka konkursu:

Tekst konkursowy powinien dotyczyć aktualnych problemów młodych ludzi i środowiska, w którym żyją. Tematem może być coś czego sami doświadczyli, coś czym się interesują, coś co zaobserwowali. Liczy się umiejętność dostrzegania złożoności życia, ludzi, którzy mają ciekawe historie, żyją obok nas i są warci uwagi. Liczą się interesujące historie o miejscach, o których z całą pewnością warto wspomnieć.

 

Forma konkursowa:

- artykuł prasowy, reportaż lub wywiad.

Tekst nie powinien być dłuższy niż 5 stron formatu A4 (wraz z ewentualnymi zdjęciami), napisany czcionką nr 12. Do Konkursu należy zgłaszać prace indywidualne, które wcześniej nie były nagradzane w innych konkursach.

Tekst powinien być napisany samodzielnie. Dopuszcza się możliwość opieki naukowej nad tekstem, sprawowanej przez nauczyciela. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden tekst indywidualny, do którego może dołączyć zdjęcia.

 

Terminarz:

Teksty zbieramy do: 30 października 2020 r.

Ogłoszenie wyników: 20 listopada 2020 r.

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu osobiście: telefonicznie, drogą elektroniczną lub poprzez zgłaszającą placówkę.

Wyniki oraz nagrodzone teksty zostaną zamieszczone na stronie internetowej Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu www.ick.rybnik.pl

 

Zgłaszanie prac konkursowych:

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

  1. Dostarczenie tekstu drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: dziennikarski@onet.pl,

  2. Dostarczenie uzupełnionego załącznika do Regulaminu (imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły lub placówki zgłaszającej, a w przypadku zgłoszenia indywidualnego adres prywatny, telefon kontaktowy oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych i wyrażenie zgody na publikację wizerunku). Załącznik powinien zostać podpisany odręcznie i dostarczony do ICK w formie papierowej lub elektronicznej (np. skan dokumentu).

 

Kryteria oceny i przyznawania nagród:

Jury oceniać będzie tekst według następujących kryteriów:

- interesujące i indywidualne przedstawienie tematu, oryginalność prezentowanych treści, wnikliwość obserwacji, atrakcyjność zgromadzonego materiału,

- wartość informacyjna: podanie informacji opartych o wiarygodne i sprawdzone źródła, rzetelność, poziom wyczerpania tematu,

- walory formalne: poprawność stylistyczna i ortograficzna, kultura języka, czytelność sformułowań, logika wywodu.

 

Nagrody:

Nagrody będą przyznawane w 3 kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI oraz klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w przyznawaniu nagród.

Autorzy wyróżnionych tekstów otrzymają dyplomy i nagrody w postaci bonów upominkowych lub nagród rzeczowych.

Organizator nie przewiduje dyplomów uczestnictwa.

 

Uwagi:

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo publikacji listy nagrodzonych i wyróżnionych osób oraz zdjęć z przebiegu imprezy w mediach.

Teksty niezgodne z Regulaminem nie będą podlegać ocenie.

Zastrzegamy sobie prawo wykorzystania materiałów konkursowych bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie tekstu na Konkurs jest jednoczesną zgodą autora na jego nieodpłatne wykorzystanie w formie publikacji pokonkursowej.

 

Polecane: 
Tak

Pliki

regulamin_srodek_2020.pdf
dziennikarski_zalocznik_2020.pdf

Powiązane