Podziel się
Bookmark
A A A
  • Mapa imprez

    rozwiń

REGULAMIN KORZYSTANIA Z systemu KULTURA.RYBNIK.EU

 

1. Serwis Kultura.rybnik.eu jest serwisem, w którym prezentowana jest oferta kulturalna Rybnika, tworzona przez jednostki organizacyjne miasta oraz podmioty prywatne. Oferta ta w szczególności dotyczy imprez kulturalnych, obiektów, w których organizowane są wydarzenia kulturalne oraz twórców i animatorów kultury działających w mieście. Założeniem serwisu jest jego współtworzenie przez zalogowanych użytkowników, którzy samodzielne mogą wprowadzać informacje kulturalne dotyczące Rybnika. Administratorem serwisu jest Biuro Kultury Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik), zwany dalej Administratorem.

2. Korzystanie z serwisu i zamieszczanie treści dotyczących kultury w Rybniku w serwisie Kultura.rybnik.eu jest dobrowolne i bezpłatne. 

3. Użytkownikiem serwisu Kultura.rybnik.eu jest każda osoba, która przegląda zamieszczone w serwisie materiały.

4. Zarejestrowanym użytkownikiem serwisu może zostać osoba, która wypełni formularz rejestracji, zawierający niezbędne dane identyfikacyjne i kontaktowe. 

5. Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług serwisu Kultura.rybnik.eu  jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. Zakładając konto, użytkownik zgadza się z zapisami regulaminu i je w pełni akceptuje.

6. W serwisie może zarejestrować się osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na rejestrację i korzystanie z serwisu. W przypadku korzystania z serwisu przez posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych Administrator uznaje, że osoba ta posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z serwisu.  

7. Zalogowanemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, edycji i usunięcia danych przekazanych podczas rejestracji konta. W przypadku podania przez użytkownika nieprawdziwych danych osobowych Administrator serwisu może bez żadnego ostrzeżenia usunąć konto użytkownika. 

8. W przypadku usunięcia przez użytkownika danych wymaganych przez Administratora, traci on możliwość korzystania z serwisu w takim zakresie, w jakim te dane są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez serwis usług.  

9. Jedna osoba lub podmiot może posiadać tylko jedno konto w serwisie.

10. Podczas rejestracji można wybrać następujący typ użytkownika:

a. Użytkownik Zalogowany – ma możliwość personalizowania serwisu, newslettera i RSS oraz dodawania komentarzy;

b. Młodszy Redaktor – ma uprawnienia Użytkownika Zalogowanego oraz możliwość dodawania i edycji swoich materiałów, w szczególności: informacji o wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Rybniku.

11. Publikacja materiałów następuje po akceptacji Administratora serwisu.

12. Akceptacja regulaminu oznacza, że użytkownik deklaruje, iż będzie zamieszczał w serwisie Kultura.rybnik.eu materiały, które nie posiadają wad prawnych. Użytkownik stwierdza, że dysponuje prawami autorskimi do ww. materiałów lub, że posiada zgodę autora do dysponowania zamieszczonymi materiałami. Użytkownik zgadza się na wielokrotną, bezpłatną publikację materiałów w serwisie Kultura.rybnik.eu. Ponosi też pełną odpowiedzialność w przypadku, jeżeli opublikowane materiały naruszą prawa autorskie lub pokrewne osób trzecich oraz w przypadku, gdy materiał naruszy dobra osobiste osób trzecich. Akceptacja materiału przez Administratora serwisu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności w ww. zakresie.

13. Typy informacji, jakie może zamieszczać Młodszy Redaktor w serwisie Kultura.rybnik.eu zostały opisane w Pomocy serwisu. Są to w szczególności:

a. Aktualności – zapowiedzi wydarzeń kulturalnych o charakterze otwartym (tj. dostępnych dla szerokiego grona odbiorców), które można również zamieścić w Kalendarzu oraz wszelkie inne treści związane z kulturą Rybnika;

b. Relacje – relacje i fotorelacje z wydarzeń kulturalnych dotyczących Rybnika;

c. Galerie – fotografie dotyczące działań kulturalnych związanych z Rybnikiem;

d. Obiekty – miejsca, w których odbywają się wydarzenia kulturalne w Rybniku;

e. Wideo – filmy z serwisu YouTube, Vimeo, dotyczące wydarzeń kulturalnych;

f. profil Artysty – Artystą, który ma stworzony profil w serwisie, może być osoba prowadząca działania związane z kulturą (pochodząca z Rybnika, działająca w Rybniku, bądź z Rybnikiem związana). Młodszy Redaktor może stworzyć własny profil Artysty. Jeśli tworzy wizerunek innej osoby, zobowiązuje się do zamieszczania treści, na które osoba ta wyraża zgodę. 

14. Użytkownik Zalogowany ma prawo ubiegać się o nadanie statusu Młodszego Redaktora poprzez zgłoszenie takiej prośby Administratorowi.  W takim przypadku podane przez użytkownika dane będą weryfikowane przez Administratora. W tym celu Administrator może wymagać od użytkownika złożenia innych oświadczeń niż przewidziane regulaminem.

15. W serwisie nie będą zamieszczane:

a. treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, pornograficzne, naruszające dobra osobiste innych osób, niezgodne z polskim prawem, naruszające zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje i zasady etykiety lub uchybiające godności człowieka;

b. treści wprowadzające odbiorcę w błąd i mogące przez to wpłynąć na jego decyzję co do skorzystania z oferty;

c. treści niezwiązane z informacją kulturalną a mające na celu reklamę działalności handlowej. 

16. Administrator udostępnia usługę logowania w serwisie Kultura.rybnik.eu za pośrednictwem serwisu Facebook.

17. Aby usunąć konto należy się zwrócić ze stosowną prośbą drogą mailową pod adres: redakcja@kultura.rybnik.eu 

18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzane przez użytkowników serwisu treści, ewentualne błędy występujące w opisach wydarzeń oraz za zmianę terminu wydarzeń, a także za poglądy prezentowane przez użytkowników serwisu.

19. W przypadku skierowania do Administratora przez osoby trzecie roszczeń dotyczących opublikowanych przez użytkownika materiałów lub wizerunku osób trzecich, odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie użytkownik, który opublikował sporne materiały lub wizerunek osoby trzeciej.

20. Administrator serwisu nie redaguje dodanych treści, ale ma prawo dokonania zmian w materiałach, bez konsultacji z użytkownikiem, który je zamieszcza. Administrator zastrzega sobie również prawo zażądania korekty przekazywanych materiałów.

21. Administrator ma prawo nieopublikowania materiałów oraz usunięcia zamieszczonych w serwisie treści bez podania przyczyny. Administrator nie ponosi w tym względzie żadnej odpowiedzialności względem użytkownika.

22. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zamieszczone przez użytkownika treści zostaną wykorzystane przez osoby trzecie w sposób nieuprawniony.

23. Administrator nie odpowiada za zakłócenia w działaniu serwisu spowodowane przyczynami technicznymi, nawet jeśli ich skutkiem będzie strata zamieszczonych przez użytkownika w serwisie treści.

24. W uzasadnionych przypadkach Administrator serwisu Kultura.rybnik.eu zastrzega sobie możliwość czasowego, a nawet ostatecznego zablokowania użytkownikowi dostępu do serwisu, a także możliwość usunięcia użytkownika z serwisu.

25. Wszelkie prawa do serwisu przysługują Administratorowi. Użytkownik, który stwierdził naruszenie praw do jego materiałów, powinien zgłosić opis naruszenia. Takie zgłoszenie powinno być wysłane do użytkownika, który te informacje wprowadził lub do Administratora wraz z danymi osoby, która te prawa naruszyła.

26. Gromadzone przez serwis dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem uzyskania uprzedniej zgody użytkownika lub w sytuacji związanej ze zgłoszeniem przez osobę trzecią roszczeń dotyczących naruszenia jej praw.

27. Użytkownik udziela Administratorowi serwisu Kultura.rybnik.eu nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania materiałów w celu funkcjonowania serwisu, jego promocji i reklamy, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o serwisie oraz dla potrzeb innych serwisów internetowych miasta Rybnika.

28. Niedozwolone są działania użytkowników wykorzystujące uzyskane za pośrednictwem serwisu informacje, dotyczące innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu funkcji serwisu do rozsyłania niepożądanej informacji (czyli spamu), a także używania programów (botów) generujących zapytania do serwerów Administratora. 

29. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

30. W przypadku braku akceptacji dla postanowień zmienionego regulaminu, należy usunąć konto z serwisu Kultura.rybnik.eu, zwracając się z taką prośbą do Administratora  na adres e-mail: redakcja@kultura.rybnik.eu w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości o zmianach drogą elektroniczną. W przeciwnym wypadku Administrator uzna, że użytkownik zgadza się ze zmienionymi zapisami regulaminu i konto pozostanie aktywne.

31. Wszystkie kwestie nieuwzględnione zapisami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane indywidualnie przez Administratora.

32. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 lutego 2013 r.