logo

Palma Wielkanocna - konkurs plastyczny

Kategoria: Dla dzieci, Inne

Tagi:

 

 

REGULAMIN

1. Organizator:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu

Ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik

Tel. 32 42 13 755, 32 43 31 365

www.ick.rybnik.pl

2. Cele Konkursu:

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- promowanie świątecznych tradycji,

- kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży,

- rozwijanie zdolności manualnych,

- promowanie twórczości artystycznej.

3. Uczestnicy:

uczniowie szkół podstawowych w kategoriach:

- klasa I-III,

- klasa IV-VIII.

4. Warunki Konkursu:

Wielkanocna palma może być wykonane dowolną techniką, przy użyciu dowolnych materiałów. Wykonana formą przestrzenną, może mieć minimalnie 30 cm, a maksymalnie 90 cm wysokości. Prace należy wykonać samodzielnie. Wielkanocna palma nie może być kopią wzorów i pomysłów już istniejących. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę, w związku z tym prosimy o dokonanie selekcji na etapie szkolnym.

Prace nadesłane na Konkurs muszą być opatrzone następującymi informacjami:

- imię i nazwisko wykonawcy,

- klasa,

- adres szkoły, placówki,

- numer telefonu kontaktowego szkoły, placówki.

Opis z informacjami powinien być trwale dołączony do pracy.

5. Terminy:

Wielkanocną palmę należy dostarczyć w terminie do 5 kwietnia br. (piątek) do biura Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu lub przesłać na adres:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu

Ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik.

6. Nagrody zostaną przyznane w 2 kategoriach:

- klasy I-III,

- klasy IV-VIII.

7. Ocena prac:

Jury oceniać będzie palmy według następujących kryteriów:

- pomysłowość i oryginalność,

- samodzielność i estetyka wykonania.

Nie przewidujemy dyplomów uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przyznawaniu nagród.

8. Rozstrzygnięcie Konkursu:

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 15 kwietnia (poniedziałek). Informacja o laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej Industrialnego Centrum Kultury www.ick.rybnik.pl.

9. Uwagi końcowe:

Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą podlegać ocenie.

Prace konkursowe przechodzą na własność Industrialnego Centrum Kultury.

Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych bez wypłacenia honorarium autorskiego.

Nagrody, które nie zostaną odebrane w okresie 30 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Konkursu.

Informujemy Państwa, że wszystkie zgromadzone przez  ICK  dane osobowe w ramach Konkursu nie podlegają  przetwarzaniu, a podanie ich do naszej informacji jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w w/w Konkursie. Informacje zgromadzone przez ICK podczas w/w. Konkursu  zostaną trwale usunięte.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Polecane: 
Nie

Pliki

regulamin_palma.pdf

Powiązane