Podziel się
Bookmark
A A A
  • Mapa imprez

    rozwiń

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „Kocham zwierzęta, bo …”

Kategoria: Inne

Data wydarzenia: 
pon., 2019-01-21 (Cały dzień) - pon., 2019-06-03 (Cały dzień)

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku- Niewiadomiu serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym "Kocham zwierzęta, bo ..." VIII edycja

Regulamin

I. Przepisy ogólne:

1. Organizatorem Konkursu jest:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku- Niewiadomiu

ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik

www.ick.rybnik.pl, dziennikarski@onet.pl

2. Celem Konkursu jest:

- pokazanie zwierząt jako przyjaciół człowieka,

- uwrażliwienie na los zwierząt,

- przypomnienie o konieczności dobrego traktowania i opiekowania się zwierzętami,

- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

3. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób od lat 16.

 

II. Przepisy dotyczące prac:

1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 fotografie.

Nie można zgłaszać do Konkursu zdjęć, które brały udział we wcześniejszych edycjach.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić wszystkie warunki opisane w punkcie a), b) i c):

a) dostarczyć fotografie w formie papierowej (minimalny format 20 x 30 cm), na adres:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku- Niewiadomiu

ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik

b) dostarczyć fotografie w wersji elektronicznej (zapisane w formacie JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi) e-mailem na adres dziennikarski@onet.pl

c) dostarczyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia oraz zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć i na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

Oświadczenie powinno zostać podpisane odręcznie i przesłane do ICK w formie papierowej lub elektronicznej (np. skan dokumentu).

3. Na zdjęciach nie powinny się znajdować żadne znaki, litery lub cyfry, które nie są elementem przestrzeni fotografowanej (np. data, podpis itp.).

4. Każda fotografia powinna być opisana na odwrocie, należy podać następujące dane:

- imię i nazwisko, miejscowość, telefon kontaktowy oraz e-mail autora (niemożność kontaktu ze zwycięzcą będzie skutkowała przekazaniem nagrody następnej osobie),

- mile widziany komentarz do zdjęcia.

5. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.

6. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywanie zmian oryginalnej kompozycji fotografii (z wyjątkiem kadrowania). Dopuszcza się zdjęcia poddane delikatnej modyfikacji polegającej na korekcie kontrastu, nasycenia, ostrości, barw. Zdjęcia noszące wyraźne znamiona modyfikacji i ingerencji fizycznej bądź elektronicznej zostaną zdyskwalifikowane.

 

III. Terminarz

1. Termin nadsyłania prac: 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

2. Ogłoszenie wyników: 21 czerwca 2019 r. (piątek)

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Wyniki i nagrodzone zdjęcia laureatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej Industrialnego Centrum Kultury www.ick.rybnik.pl oraz przekazane do lokalnych mediów.

3. Nagrodzone i najciekawsze fotografie zamieszczone zostaną na wystawie pokonkursowej w Galerii Industrialnego Centrum Kultury (ul. Mościckiego 15).

 

IV. Nagrody

1. Organizator przewiduje nagrody pieniężne dla laureatów Konkursu.

Pula nagród do podziału przez Jurorów wynosi 1 500,00 zł.

2. Fotografie oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

3. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród.

 

V. Uwagi końcowe

1. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację Regulaminu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem.

2. Zdjęcia i pliki ze zdjęciami uczestników przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs.

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania zdjęć przez Organizatora, a wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

4. Organizator oświadcza, że nadesłane na Konkurs fotografie nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych sprzecznych z ideą Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie zdjęć o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie lub złej rozdzielczości, oraz takich, które nie spełniają kryterium tematycznego.

7. Wszelkie sprawy, które nie zostały uwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów!

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie

 

Oświadczam, że jestem autorem zdjęć, które zgłaszam do udziału w Konkursie. Jednocześnie oświadczam, że prawa osób które znalazły się na zdjęciach zostały wyjaśnione i osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie zdjęć je przedstawiających również do celów reklamowych Konkursu. Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem byłyby nadesłane przeze mnie zdjęcia, a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi Konkursu.

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych przeze mnie zdjęć przez Industrialne Centrum Kultury

w Rybniku - Niewiadomiu w dowolnym czasie i formie, do zamieszczania ich w Internecie i w mediach.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 26.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) oświadczam, że akceptuję Regulamin VIII Konkursu Fotograficznego „Kocham zwierzęta, bo…”, z którym się zapoznałam/em. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych. Wyrażam również zgodę na publikacje zdjęć z przebiegu imprezy w mediach oraz na publikacje moich danych osobowych jeśli znajdę się na liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych.

 

 

 

 

…………………………………………………………………………..

data i podpis autora

 

Tagi: konkurs fotograficzny

Dodane

Pliki

Mapa - rozwiń

Powiązane

Obiekty

Komentarze Zarejestruj się lub Zaloguj się, aby dodać komentarz