logo

III ARTYSTYCZNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ

Kategoria: Muzyka, Dla dzieci, Taniec, Inne

Tagi: III Artystyczny Przegląd Twórczości Dziecięcej

REGULAMIN

CELE PRZEGLĄDU:

 • prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,
 • integracja środowiska artystycznego,
 • wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Przegląd ma formę konkursu.
 2. W Przeglądzie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły artystyczne.
 3. Przegląd adresowany jest do uczestników w następujących kategoriach wiekowych: 
 4.   - 6-10 lat (2009-2013)

 - 11-16 lat (2003-2008)

O zakwalifikowaniu zespołu do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości osób z danej grupy tanecznej/muzycznej.

 1. Przegląd składa się z 2 części: tanecznej i muzycznej.

I część - taniec obejmuje kategorie:

a) teatr tańca, inscenizację taneczną, widowisko taneczne, miniaturę taneczną, modern, jazz,

b) różne formy tańca nowoczesnego (new style, hip-hop, breakdance, popping, dancehall itd.),

c) taniec towarzyski, disco dance, zespoły folklorystyczne, pozostałe formy tańca.

      II część - muzyka obejmuje   wykony  instrumentalne, wokalne, wokalno-instrumentalne z podziałem na kategorie:

d) soliści i duety,

e) zespoły i chóry.

 1. Uczestnik Przeglądu może wziąć udział tylko w jednym występie muzycznym i jednym występie tanecznym.
 2. Uczestnicy Przeglądu mogą zaprezentować tylko 1 układ taneczny/utwór muzyczny, którego czas nie może przekroczyć 10 minut.

JURY:

 1. W części tanecznej Jury ocenia: technikę wykonania, opracowanie choreograficzne, ogólny wyraz artystyczny, dobór muzyki, estetykę kostiumów/rekwizytów, dostosowanie programu do wieku i umiejętności dzieci.
 2. W części muzycznej Jury ocenia: dobór repertuaru adekwatnego do wieku uczestnika, umiejętności wokalne, interpretację, aranżację i ogólny wyraz artystyczny.
 3. Jury ma prawo przerwać prezentację, jeżeli zostanie przekroczony limit czasowy.
 4. Oceny Jury są tajne, a werdykty wydane na ich podstawie są ostateczne.

NAGRODY:

 1. Przewiduje się:

- w części tanecznej : nagrodę w pkt. 4a), 4b) i 4c) oraz w każdej kategorii wiekowej,

- w części muzycznej : nagrodę w pkt. 4d) i 4e) oraz w każdej kategorii wiekowej,

- Grand Prix Przeglądu.

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 1. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w Koncercie Galowym kończącym Przegląd.
 2. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród, a także występu w Koncercie Galowym.

MIEJSCE i TERMINY PRZEGLĄDU:

Industrialne Centrum  Kultury w Rybniku – Niewiadomiu, ul. Mościckiego 15, Rybnik.

11 kwietnia, godz. 9.00 – dzień tańca

12 kwietnia, godz. 9.00 – dzień muzyki

13 kwietnia, godz. 17.00 – Koncert Galowy

OPŁATY:

Opłata konkursowa wynosi 10 zł od solisty/duetu i 15 zł od zespołu. Opłatę należy uiścić w kasie ICK lub przelewem na konto: PKO BP 79 1020 2472 0000 6302 0499 0836 do 8 kwietnia br.

ZGŁOSZENIA:

 1. Udział w Przeglądzie należy zgłaszać listownie lub mailowo wysyłając czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia na adres:

Industrialne Centrum  Kultury w Rybniku - Niewiadomiu

ul. Mościckiego 15

44-273 Rybnik

tel. 32/ 42 13 755

e-mail: niewiadom5 @op.pl

do 4 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu).

      2. Karta uczestnictwa do pobrania TUTAJ

3.   Dla każdego uczestnika/zespołu należy przesłać osobne zgłoszenie.

4. Informacja o kolejności występów i czasowym przebiegu Przeglądu zostanie zamieszczona 8 kwietnia 2019 r., na stronie internetowej www.ick.rybnik.pl.

INFORMACJE DODATKOWE

1.  Każdy uczestnik niepełnoletni powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników w czasie Przeglądu i Koncertu Galowego.

2. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. Dobrej jakości nagrania na płycie CD lub na PenDrivie powinny być dostarczone akustykowi przed występem.

Prosimy, żeby na nośniku były wyłącznie materiały do prezentacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

 

Polecane: 
Nie

Pliki

regulamin_tworczosc.pdf

Powiązane